اضطراب

پرسشنامه اضطراب امتحان tai

 

پرسشنامه اضطراب امتحان

tai

تعداد سوال:۲۵
همراه با کلید و نمره گزار
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۷۵
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید
 

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون Hrsa

 

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون

Hrsa

تعداد سوال:۱۴
همراه با کلید و نمره گزار
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۷۴
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید
 

آزمون خودسنجی اضطراب زانک sas

آزمون خودسنجی اضطراب زانک

sas

تعداد سوال:۲۰
همراه با کلید و نمره گزار
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۷۳
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید
 

آزمون اضطراب کتل

 

آزمون اضطراب کتل فرم کوتاه

تعداد سوال:۴۰
همراه با کلید و نمره گزار
پنج عامل را می سنجد
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۷۱

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید