نمونه تفسیر شده پرسشنامه – MMPI-فرم مردان

در زیر نمونه اجرا و تفسیر شده پرسشنامه ام ام پی ای برای دانلود گذاشته شده است

مشخصات:

۱- فایل پرسشنامه(همراه با کلید+۲۷۰ سوالی)

۲- نیمرخ پرسشنامه

۳- تفسیر نتایج

۴- فایل ورد قابل ویرایش(۷صفحه تفسیر)

۵- فرم مخصوص مردان

۶- همراه با فایل ۱۱۰ صفحه ای توضیحات کامل درمورد پرسشنامهMMPI

قیمت ۱۰ هزار تومان

نمونه تفسیر شده پرسشنامه – MMPI-فرم زنان

در زیر نمونه اجرا و تفسیر شده پرسشنامه ام ام پی ای برای دانلود گذاشته شده است

مشخصات:

۱-      فایل پرسشنامه(همراه با کلید+۲۷۰ سوالی)

۲-      نیمرخ پرسشنامه

۳-      تفسیر نتایج

۴-      فایل ورد قابل ویرایش(۷صفحه تفسیر)

۵-      فرم مخصوص زنان

۶-      همراه با فایل ۱۱۰ صفحه ای توضیحات کامل درمورد پرسشنامهMMPI

قیمت ۱۰ هزار تومان

مقیاس خود پنداره راجرز

مقیاس خود پنداره راجرز
تعداد سوال:دو فرم الف و ب ۲۵ صفت
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۸۵

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید

مقیاس صفات شخصیت مرزی

مقیاس صفات شخصیت مرزی
تعداد سوال:۲۰
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۸۴

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید

مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجانی (DERS)

مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجانی
(DERS)
تعداد سوال:۳۶
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۸۳

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید

- مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

- مقیاس اضطراب امتحان ساراسون
تعداد سوال:۳۷
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۸۲

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید

مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی

مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی
تعداد سوال:۲۵
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۸۱

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید

مقیاس اهمال کاری تاکمن

مقیاس اهمال کاری تاکمن

 

تعداد سوال:۱۶
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۸۰

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید

پرسشنامه موانع پژوهش (ASQ)

پرسشنامه موانع پژوهش

(ASQ)

تعداد سوال:۷۱
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۷۹

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید

آزمون مهارتهای تفکرانتقادی کالیفرنیا فرم(ب)

 
آزمون مهارتهای تفکرانتقادی کالیفرنیا

تعداد سوال:۳۴
همراه با کلید+روایی+پایایی و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۱۷۸

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید